Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Gospodarka odpadami i ochrona środowiska / Gospodarka odpadami
 

- emapa.jpg

Gospodarka odpadami

 
2013-05-13

Śmieci po nowemu - wzór deklaracji, wysokość opłat...

 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIEKOSZÓW

 
 
Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych zgodnie, z którymi Gmina przejmuje wszystkie obowiązki związne z gospodarką odpadami i wyłoni w drodze przetargu firmę odbierającą odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 
 

DEKLARACJE

 
 
Wszyscy właściciele nieruchomości do 15 czerwca 2013 r. zobowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający odpady, tzn. mieszkańcy Gminy Piekoszów. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 
POBIERZ DEKLARACJĘ:

 

Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o dokładne zapoznanie się z objaśnieniami w niej zawartymi, w celu rzetelnego i prawidłowego wpisania niezbędnych danych. Deklaracje wypełnione nierzetelnie będą podlegać weryfikacji, a w przypadku braków lub błędów mieszkańcy zostaną wezwani do jej uzupełnienia.

 
 

Termin składania deklaracji został przedłużony do 15 czerwca 2013 r.
Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Piekoszowie (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

 

OPŁATA

 
Właściciel nieruchomości wypełnia i sam wylicza opłatę wpisując ilość osób zamieszkujących nieruchomość i mnożąc przez stawkę z uchwały (uchwała Rady Gminy w Piekoszowie nr XLII/298/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.). Odpady komunalne mogą być zbierane w dwojaki sposób: segregowany lub niesegregowany. O wybranym sposobie zbiórki odpadów oświadcza się w deklaracji, od tego bowiem uzależniona jest wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że będzie segregował odpady - wpisuje kwotę 4,00 zł/osobę, natomiast jeśli oświadczy, że nie będzie segregował - mnoży liczbę osób przez 6,00 zł.
 

RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW

 
 
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady komunalne zobowiązani są do ich gromadzenia w workach o odpowiedniej kolorystyce z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:
a) żółty – na odpady z tworzyw sztucznych i metali – odbierane raz w miesiącu,
b) zielony – na odpady ze szkła – odbierane raz w miesiącu,
c) niebieski – na odpady z papieru i tektury – odbierane raz na trzy miesiące.

Worki zotaną dostarczone przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

Ponadto na terenie Gminy Piekoszów organizowane będą dwa razy w roku mobilne zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Mieszkaniec będzie mógł dostarczyć do niego, na własny koszt i we własnym zakresie, tzw. odpady problemowe, a więc odpady, których nie można składować: zużyte baterie, żarówki, świetlówki, przeterminowane lekarstwa, zużyte akumulatory, oleje, smary, opony, opakowania po środkach   i substancjach niebezpiecznych (farby, lakiery, rozpuszczalniki), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, odpady zielone, popiół, żużel paleniskowy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie nowego systemu gospodarowania odpadami, szczegółowe pytania można kierować do Urzędu Gminy w Piekoszowie, pok. nr 7, pod nr tel. 41 300 44 07 lub mailowo: czysta.gmina@piekoszow.pl
 
UG Piekoszów
 
Urząd Gminy w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 300-44-00, fax: 41 300-44-60, email: gmina@piekoszow.pl
NIP: 959-09-29-137
Gmina Fair Play
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x